در این بخش وضعیت ماشین‌سازی در پنج صنعت فرش ماشینی، پلیمر و پلاستیک، دارویی، غذایی و فلزی (کشش مفتول) بررسی می‌شود. بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی ماشین‌ساز است اما با این حال مهم‌ترین بازارهای بالقوه برای این صنایع، کشورهای همسایه ایران هستند که با داشتن بازاری به ارزش حدودی ۳۹ میلیارد دلار در اختیار کشورهای چین، آلمان، ایتالیا و ژاپن هستند.