به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کارخانه‌ها نظافت این مکان‌ها باید به صورت کاملاً تخصصی و با استفاده از دستگاه‌های نظافت تخصصی صورت پذیرد. تا به این ترتیب علاوه بر حفظ محافظت از دستگاه‌ها، سلامت و ایمنی کارکنان نیز به مخاطره نیفتد. ان نظافت شامل نظافت بخش‌های مختلف یک کارخانه و کارگاه می‌شود.