فرایندی است که در آن پودر فلزات ،آلیاژ و سرامیک تحت فشار و حرارت بالا به یکدیگر میپیوندند.این فرایند موجب کاهش تخلخل فلزات و افزایش چگالی سرامیک میشود و همچنین خواص ماده اولیه و کار پذیری آن را بهبود میبخشد.

در این فرآیند ابتدا باید قالب قطعه مورد نظر را تهیه نمود که این قالب باید نسبت به دما و فشار زیاد مقاوم باشد. و سپس آلیاز نهایی که به صورت پودر در آمده است ، به نسبت مورد نیاز با یک دیگر ترکیب میشوند و در درون قالب و سپس محفظه قرار میگیرند و تحت حرارت و فشار ذرات بهم میچسبند.

میتوان برای گرم نمودن نمونه از یک میدان الکتریکی نیز استفاده کرد که دمای ایجاد شده در این روش از روش قبلی نیز بالاتر است.