اینکه جمع آوری زباله ها رایگان است و هزینه ای نباید بابتش پرداخت شود باعث شده که در کشور ما تعداد زیادی از افراد زباله گرد باشند. آنها تنها از طریق جمع آوری زباله های قابل بازیافت و فروش زباله به کارخانه های فعال در این زمینه به درآمد و سود خوبی دست می یابند. در حالی که خود شهرداری ها در سطح کشور با استفاده از بکارگیری یک مدیریت مناسب می توانستند هم به عنوان دوستدار و حامی محیط زیست عمل کرده و هم هزینه های دفع زباله ها را کاهش دهند و در نهایت به درآمدزایی در این زمینه دست بیابند و اقتصاد کشور را متحول کنند.
جایگاه مردم در این باره خیلی مهم است. برای توجه بیشتر افراد به این موضوع تبلیغات یکی از گزینه های روی میز است. اینکه مردم انواع زباله های قابل بازیافت را بشناسند و در مبدا آنها را از هم تفکیک کنند. یک راه دیگر این است که همواره در محیط های جمعی و عمومی مثل خیابان ها سطل های تفکیک شده ای فراهم باشد که زباله ها به صورت مخلوط نباشند.
منبع : https://tafahomonline.ir