صنعت پلاستیک: تمیزسازی پسماند باقی مانده بر اجزای تولیدی صنعت پلاستیک مانند همزن های اکستروژن، اسپینرت ها، هاترانر ها، همزن های استاتیکی.

صنعت تولید از بازیافت: این صنعت از فرایندهای تمیزسازی حرارتی برای تمیزسازی روغن ها و روانکارهای باقی مانده بر سطح بلوک های موتور و اجزای مشابه استفاده می کند.

صنعت تعمیر موتور: در این صنعت در بسیاری از موارد کاربردهایی برای تمیزسازی اجزای موتور از روغن، روانکارها و رزین ها وجود دارد.

آزمایشگاه های صنعتی: برای تمیزسازی سرامیک ها و ادوات شیشه ای استفاده می شود.

کاربردهای عمومی در صنعت: تمیزسازی حرارتی برای زدودن رنگ، ورنی ها، و پوشش ها از قطعات صنعتی استفاده می کنند.

منبع : https://fa.wikipedia.org