ساخت دیوار نگهبان برای ساحل رودخانه هایی که در مجاورت شهرها قرار گرفته اند یک امر مسلم است، برای رفع مشکلات سرریزیآب و محافظت از سکونتگاه های مجاور رودخانه ها با در نظر گرفتن چشم انداز ساحلی شهری ساخته میشوند. نکته بسیار مهم،مسائل زیست محیطی است که با رعایت استانداردهای ساخت و مدیریت صحیح و تصفیه زیست محیطی می توان استفاده بهینه ازضایعات محیط شهری کرد. در سالهای اخیر مطالعات زیادی بر روی استفاده از ضایعات، در پروژه های عمرانی با کاربری های متفاوتانجام شده است. یکی از انواع این مصالح باطله، لاستیک های فرسوده بوده که براساس آمار منتشرشده، سالیانه میلیون ها حلقهلاستیک از آن در سراسر جهان جمع آوری و انباشته می شود. دفن این تایرهای انباشته شده به دلیل ماهیت تجزیه ناپذیر آنها سبببروز جنبه جدیدی از نگرانی ها و مشکلات در سرتاسر دنیا شده است. لذا، بازیافت و استفاده مجدد از آنها در پروژه های عمرانیدارای مزایای اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی خواهد بود. در سالهای اخیر با توجه به رشد روزافزون تولید و استفاده از انواعخودرو و به تبع آن افزایش میزان تایرهای مستعمل و لزوم حفاظت از محیطزیست و عدم رهاسازی این مواد در محیط زیست، سببگردیده تا استفاده از تایر مستعمل به عنوان یکی از بهترین مواد افزودنی بازیافتی و در دسترس، توجه خاصی شود. در حال حاضرجمع آوری لاستیک های فرسوده از محیط زیست به طور موفقیت آمیزی در کاربردهای مهندسی عمران، در ساخت و ساز استفادهبهینه و به صرفه صورت می گیرد.