فرایند پیرولیز لاستیک و تبدیل به گازوئیل

  چکیده: دفع لاستیک های دور ریخته شده نشان دهنده [...]