آدرس کارخانه : آمل امام زاده عبد الله

تلفن : 8-58520407 011                

 فکس :58520409 011

ایمیل :