آدرس کارخانه : آمل امام زاده عبد الله

تلفن : ۸-۵۸۵۲۰۴۰۷ ۰۱۱                

 فکس :۵۸۵۲۰۴۰۹ ۰۱۱

ایمیل :