1. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی؛
 2. فراورده‌هایغذایی و آشامیدنی بجز قند و شِکر؛
 3. مواد و فراورده‌هایدارویی؛
 4. فراورده‌های شیمیایی؛
 5. پیمانکاری صنعتی؛
 6. رایانهو فعالیت‌های وابسته به آن؛
 7. خدمات فنی و مهندسی؛
 8. انبوه‌سازی،املاک و مستغلّات؛
 9. کاشیو سرامیک؛
 10. سیمان،آهک و گچ؛
 11. سایر فراورده‌های کانی غیر فلزّی؛
 12. سرمایه‌گذاریها؛
 13. بانکها،مؤسسه‌های اعتباری و سایر نهادهای پولی؛
 14. سایر واسطه‌گری‌های مالی؛
 15. ترابری،انبارداری و ارتباطات.

 

البته لازم به ذکرست که تقسیم‌بندی مذکور، الزاماً متداول‌ترین گروه‌بندی صنایع نیست؛ مثلاً در برخی متون، کاشی و سرامیک، سیمان، آهک و گچ و سایر فراورده‌های کانی غیر فلزی درمجموع یک گروه به نام صنعت سرامیک یا کانی نافلزی را تشکیل می‌دهند یا تمام گروه‌های مربوط به تهیهٔ غذا، در گروه صنایع غذایی قرار می‌گیرند. همچنین علاوه بر موارد مذکور، صنایعی مانند صنعت گردشگری و صنایع دستی نیز در برخی متون در ردیف گروه‌های صنعت قرار می‌گیرند.