با توجه به تعریف‌های گوناگونی که در مورد صنعت ارائه شده است، گروه‌های صنعتی ممکن است با استفاده از روش‌های گوناگونی در کنار یکدیگر تقسیم‌بندی شوند. برای مثال گروه‌های صنعت تعریف‌شده در «بورس اوراق بهادار تهران» به شرح زیر می‌باشند:

 1. استخراجزغال سنگ؛
 2. کشاورزی،دامپروری و خدمات وابسته به آن؛
 3. استخراجکانههای فلزی؛
 4. استخراج سایرمعدنها؛
 5. نساجی؛
 6. دباغی، پرداختچرم و ساخت انواع پاپوش؛
 7. فراورده‌هایچوبی؛
 8. فراورده‌هایکاغذی؛
 9. انتشار،چاپ و تکثیر؛
 10. فراورده‌هاینفتی، زغال کک و سوخت هسته‌ای؛
 11. لاستیکو پلاستیک؛
 12. فلزهای اساسی؛
 13. ساخت فراورده‌هایفلزی؛
 14. ماشین‌آلات و تجهیزات؛
 15. ماشین‌آلات دستگاه‌های برقی؛
 16. ساخترادیو، تلویزیون، دستگاه‌ها و وسیله‌های ارتباطی؛
 17. وسیله‌هایاندازه‌گیری، پزشکی و نورشناختی؛
 18. خودروو ساخت افزاره‌ها؛
 19. سایر وسیله‌هایترابری؛
 20. مبلمانو دیگرمصنوعات؛
 21. قندو شکر؛