فرز cncاستوک در واقع فرزی مصرف شده میباشد. کیفیت به این شکل فرز هایی بر مبنای فرصت کارکرد و سال تولید بررسی می‌شود. کارایی آن پایه میباشد. که قطعه عمل بر روی میز دستگاه اثبات میباشد. ابزار در nستگاه و هم محور با آن چرخش پیدا می نماید. با چرخش ابزار فعالیت براده برداری شکل میگیرد. با این دستگاه مانند عملیات گونیا است.

شیت کردن و ساعت کردن اجرا گیرد فرز های cnc دارنده سه محور حرکتی میباشد. که فرق آن با دستگاه تراش در یک محور عمودی اضافه میباشد. بر اساس نوع ساخت‌و‌ساز بعضا عملیات های دیگر مانند شیار تراشی رزوه تراشی پلکان تراشی را می شود اجرا بخشید. با اعتنا به متعلقاتی که با این دستگاه ها میباشد.کار تقسیم بندی قطعات فعالیت را برای زدن یک تعداد شیار یا این که رخنه‌ به فواصل مشخص و معلوم را تشکیل داد.