ماشین دستگاه درون تراشی لوله میباشد.این دستگاه میتواند قطر داخلی لوله را به اندازه ی مد نظر شما افزایش دهد و این کار در محل انجام پروژه صورت میگیرد.

این دستگاه ها دارای پیچیدگی های خاص خود میباشند و باید نیروی متخصص و حرفه ای با این دستگاه کار کند.