تفکیک زباله از مبدأ صورت بگیرد. اینکه طبقه‌بندی زباله‌ها چگونه انجام بشود را سامانه‌های محلی امحای زباله تعیین می‌کنند. معمولاً دسته‌های زیر معمولند:
• کاغذ
• مقوا
• شیشه
• پلاستیک
• قطعات فلزی
• کمپوست
• زباله خطرناک/خاص
• سایر زباله‌ها
زباله ارگانیک به صورت زیر می‌تواند برای امحا تفکیک شود:
• باقیمانده غذا در صورتی که به گوشت نخورده باشد، زیرا باکتری سرایت نمی‌یابد
ب پوست و باقیمانده میوه و سبزی که با سایر مواد آن‌ها را نیز می‌توان به کمپوست تبدیل کرد. سایر زباله‌ها می‌تواند شامل شاخه گل، درهای چوب پنبه‌ای، خاکستر قهوه، میوه پوسیده شده، تخم مرغ گندیده، الی آخر باشد. مسئولان محلی جمع‌آوری زباله می‌توانند سطل زباله‌های بازیافت را برای کمک به تفکیک فراهم کنند.

منبع : https://fa.wikipedia.org