یکی از راه هایی که می شود از طریق جمع آوری و بازیافت زباله به ثروت رسید درآمدزایی از طلایی کثیف برای تولید برق است. اگر شهرداری ها به جای پرداخت هزینه برق کوچه و خیابان و پارکها و … به وزارت نیرو، برق این موارد را از زباله های بسیاری که در کوچه و خیابان میریزند بدست آورد. خیلی در هزینه های این نهاد صرفه جویی شده و به جای آن می توانند این پول را در جهت موارد مفید خرج کنند.
اما چرا در ایران برای شهرداری بازیافت زباله ها درآمدزا نبوده است؟
برخی معتقدند که این صنعت نیز مثل بسیاری دیگر درگیر رانت است. یعنی افرادی دارند از این صنعت درآمدزایی می کنند که با رشوه دادن مانع اجرای طرح های شهرداری برای سامان دادن به این صنعت می شوند. درآمد این افراد از زباله ها است و اگر شهرداری اقدام به بازیافت این ها بکند دیگر پول هنگفت به جیب به یک نفر خاص نخواهد رفت. اگر کشور بخواهد دستی در این صنعت داشته باشد باید دست آنها را از میان قطع کند.

منبع : https://tafahomonline.ir