جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌به منظور
حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها،
کلیه‌وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص
حقیقی‌و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

– عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی
زیر‌می‌باشد:
‌الف – سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
ب – پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (‌غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به
طور‌مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی
می‌شود.
منبع : https://rc.majlis.ir/fa