فساد و آلودگی مواد غذایی – مفهوم فساد به معنی پیدایش تغییرات نامطلوب و زیان بخش در مواد غذایی است.
مفهوم آلودگی به معنی ورود و اضافه شدن میکروب ها به مواد خوردنی است. هم آلودگی و هم فساد هر دو به کاهش کیفیت و یا غیر قابل مصرف شدن مواد غذایی منجر می گردد. عوامل فساد و آلودگی گاهی مستقیم و گاهی هم به غیر مستقیم موجب تغییرات نامطلوب در ماده غذایی می شود. آگاهی از این نکته به انسان کمک می کند مناسب ترین راه را برای کنترل عوامل فساد، آلودگی و فراهم کردن سلامت غذا بکار گیرد.

منبع : https://www.google.com