همان‌طور که می‌دانید آلودگی محیط زیست درنتیجه رشد سریع جمعیت و صنعتی‌شدن، با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است. حجم زیادی از فاضلاب‌ها و پساب‌های خانگی، پساب‌های صنعتی، تخلیه‌های کشاورزی، مواد شوینده، فلزات سمی و مواد رادیواکتیو سال‌هاست که وارد بستر رودخانه‌ها می‌شود، آلودگی آب‌ها جان همه موجودات زنده را به خطر انداخته است. به‌غیراز آلودگی آب، فعالیت‌های وسیع و بی‌ملاحظه انسان‌ها در چند دهه اخیر آلودگی هوا، آلودگی خاک و آلودگی صوتی و آلودگی رادیو اکتیو را نیز برای محیط زیست به همراه داشته است.

منبع :https://mag.snapp.express