• ۱۰۰% مواد هیدروکربوری قابل بازیافت می باشد.
• در فرآیند بکار برده شده هیچگونه مواد شیمیایی اضافه ای استفاده نمی شود.
• در طول فرآیند و بعد از آن هیچگونه آلودگی در خاک ، آب و یا هوا نداریم.
• نتیجه تولیدات ارزش اقتصادی بسیار زیادی نسبت به ارزش ضایعات دارد.
• ارزانترین تکنولوژی بازیافت مواد هیدروکربوری در جهان می باشد.
• مواد اولیه آن ارزان و تهیه آن بسیار راحت است.
• نتیجه هر تن ضایعات (لاستیک بازیافتی) ، ton 10از ورود تن گاز دی اکسید کربن است گاز (آلوده کننده محیط زیست)جلوکیری می شود.
• این فرایند قابل اعمال به کلیه مواد با پایه نفت است.
• فرایند و سیستم ، منبع انرژی جایگزینی برای نفت و گاز می باشد.
• تولید انرژی از پسماند (سوخت یا الکتریسیته)
• عدم نیاز به فضای زیاد جهت دفن پسماند
• + افزایش سطح سلامت جامعه
• کاهش قابل توجه آلودگی محیط زیست (آب سطحی، زیرزمینی، خاک، هوا)
منبع : https://tasfiyehroghan.com