روغن پیرولیتیک یا روغن پیرولیز منبع محبوبی از مواد بیوشیمیایی جالب و ترکیبات تجدید پذیر در بازار است. اگرچه به طور کلی دارای ارزش گرمایی پایینی است، این روغن حاصل از فرآیند پیرولیز ضایعات نیاز به پردازش بیشتری دارد تا از پایداری و سازگاری آن با سوخت‌های مبتنی بر نفت موجود اطمینان حاصل شود.

با انواع مواد خام انتخاب شده و فرآیندهای پیرولیز زیست توده تمیز، می توان روغن های با کیفیت و با ارزشی را به دست آورد که به عنوان طعم دهنده غذا، نگهدارنده گیاه یا تقویت کننده رشد استفاده می شود.

منبع : https://www.eurolab.net