بازیابی انرژی از زباله روش مهم و مناسبی برای کاهش میزان انرژی الکتریکی تولیدی با استفاده از سوخت­های فسیلی و منابع غیر قابل تجدید انرژی است. ارزیابی و پیش‌بینی نرخ تولید و انتشار گاز از محل‌های دفن، جهت طراحی این محل‌ها و  بهره‌برداری موفق گازهای تولیدی به عنوان منابع انرژی دارای اهمیت زیادی می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از بسته نرم‌افزاری v302  LandGEM و با در نظر گرفتن درصد حجمی محتوی متان ۶۱ درصد و محاسبه­ m3/Mg 164 به عنوان ضریب پتانسیل تولید گاز برای محل‌های دفن زباله به طور اختصاصی شهرهای تهران، شیراز، مشهد، اصفهان و کرج و ثابت نرخ تولید متان۰۶/۰، انتشار  گاز و آلاینده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان آنالیز حساسیت با در نظر گرفتن k (نرخ تجزیه) مختلف این ارزیابی نشان داد که میزان گاز متان و کربن‌ دی‌اکساید تولیدی از کل این ۵ محل دفن زباله به ترتیب ۱۰۷× ۱۵/۱۱ و۱۰۷× ۲۵/۸ متر مکعب در سال و درسایت کهریزک ۹۳۴۵۵۴ تن دی اکسید کربن، در شیراز و کرج، متان و کربن دی اکساید به ترتیب m3/year 106×۵/۱ و m3/year 105× ۶/۹ ، آنالیز گاز متان در سایت اصفهان  m3/year106×۴۶/۸ و در مشهد به ترتیب گاز متان و دی‌اکسید کربن هر کدام ۱۰۷ ×۳۷/۳ و۱۰۷×۷۲/۱ متر مکعب در سال برآورد گردید. هم­چنین آلاینده‌های وینیل کلراید، بوتان، کربن دی سولفاید، کلرو دی فلوئورومتان، بنزن، دی کلرو دی فلوئورومتان، دی کلرو فلوئورو متان، هگزان، پنتان، زایلن در میان سایر آلاینده ها بیش­تر از حد استاندارد بوده‌اند. با توجه به مقدار زیاد گاز متان تولیدی در محل دفن زباله شهرهای مذکور و با توجه به اقدامات لوله­کشی که جهت استحصال گاز در این محل‌ها صورت گرفته است، استفاده کاربردی از انرژی حاصل از این گاز با تاکید بر  تصفیه و پالایش گاز خروجی نظیر محل دفن زباله شیراز، گزینه مناسب جهت حذف این گاز گلخانه‌ای می‌باشد.

منبع : https://jsde.srbiau.ac.ir