آمارهای جهانی در سال ۲۰۲۱ نشان داد که ایران در میان کشورها رتبه ۱۷ را در تولید زباله داشته است. در ایران روزانه حدود ۵۸ هزار تن زباله تولید می‌شود که حدود هشت هزار تن از آن مربوط به تهران است. متوسط تولید روزانه زباله در ایران حدود ۷۱۰ گرم یعنی ۲.۵ برابر متوسط جهانی است؛ از این میزان زباله حدود ۷۵ درصد دفن می‌شود که بخش زیادی از آن به صورت غیراصولی است که خسارت زیادی را به محیط زیست وارد می‌کند. در دنیا روزانه بیش از ۳.۵ میلیون تن زباله تولید می‌شود و سرانه تولید زباله در هر روز ۳۰۰ گرم است.

منبع : https://www.irna.ir