با توجه به اهمیت مصرف کود مایع در افزایش کمیت و کیفیت محصولات مختلف کشاورزی، کودهای مایع امروزه رواج گسترده ای یافته اند.

کود مایع به صورت محلول و یا سوسپانسیون بوده و جهت تقویت گیاه، برطرف نمودن کمبود، رفع مشکلات تغذیه ای، اصلاح خاک و جلوگیری از تنش های مختلف محیطی مانند سرما، شوری، خشکی و … مورد استفاده قرار می گیرد. این کودها به صورت محلول پاشی یا همراه آبیاری مصرف می شوند.

منبع : https://arvinfidar.com