هارمونيك‌ها
يكي از مسائل و مشكلات كيفيت برق در سيستمهاي توزيع، فوق توزيع و انتقال مساله هارمونيكها است كه توجه زيادي را به خود جلب كرده است.
شركت‌هاي برق بايد تمهيداتي را ارايه كنند تا از آسيب‌ديدگي تجهيزات مشتركين، اعم از خانگي و صنعتي جلوگيري شود. از طرف ديگر با توجه به اينكه ايجاد يك موج كاملاً‌ سينوسي از طرف شركت‌هاي برق نمي‌تواند تضمين شود، لذا مشتركين بايد اعوجاجات توليد شده توسط تجهيزات خود را محدود كنند.
منابع توليد هارمونيك
– سيستم‌هاي HVDC
– تجهيزات مورد استفاده در كنترل‌شونده‌هاي سرعت ماشين‌هاي الكتريكي
– استفاده زياد از يكسو‌كننده‌ها براي شارژ باطري‌ها
– جريان مغناطيسي ترانسفورماتور
– بارهاي غيرخطي شامل دستگاه‌هاي جوشكاري
– كوره‌هاي القايي و الكتريكي
– توليد شكل موج سينوسي توسط ماشينهاي سنكرون ناشي از وجود شيارها و عدم توزيع يكنواخت سيم‌پيچهاي استاتور
– كاربرد S.V.C به عنوان ابزار مهمي در كنترل توان راكتيو
مقادير موثر و اعوجاجهاي هارمونيكي كلي
چندين نوع اندازه‌گيري معمولي براي نشان دادن حجم و اندازه‌ هارمونيك يك شكل موج توسط يك عدد وجود دارد. يكي از معمولي‌ترين آنها مجموع اغتشاش هارمونيكي (T.H.D) است، كه مي‌توان آن را براي ولتاژ يا جريان بدست آورد.
كه M2 مقدار موثر مولفه‌ها هارمونيك hام از كميت M است. T.H.D مقدار موثر مولفه‌هاي هارمونيكي يك موج مغشوش شده است و نشانگر مقدار انرژي گرمايي هارمونيكها نسبت به مقدار اصلي است.فليكر
فليكر در حقيقت يك احساس شخصي از كم و زياد شدن ميزان روشنايي است كه بصورت سوسوزدن نور لامپهاي رشته‌اي ظاهر مي‌شود.
عوامل تاثيرگذار بر فليكر
هر پديده‌اي كه باعث تغييرات مقدار موثر ولتاژ منبع تغذيه مي‌شود به عنوان عامل ايجاد‌كننده فليكر شناخته مي‌شود.
سوئيچ كردن بارهاي مختلف مي‌تواند باعث به وجود آمدن پديده فوق شود، زيرا عموماً‌جريان هجومي در ملاحظه راه‌اندازي (سوئيچ كردن) از جريان حالت دائمي بيشتر است.
راه‌اندازي موتورها يكي از منابع معمول و اصلي ايجاد فليكر در شبكه‌ها است. اين دسته‌بندي كلي از موتورها شامل انواع فنها، پمپها، كمپرسورها، دستگاههاي تهويه مطبوع، يخچال‌‌ها، آسانسورها و غيره است. همچنين بارهايي كه به صورت متناوب كار مي‌كنند مانند دستگاههاي جوش قوسي يا نقطه‌اي، كوره‌هاي قوسي يا القايي باعث تغييرات ناگهاني در ولتاژ تغذيه شده و در نتيجه باعث ايجاد فليكر مي‌شوند. از منابع ديگر ايجاد كننده فليكر مي‌توان به سوئيچ كردن خازنهاي تصحيح ضريب قدرت در شبكه اشاره كرد.