شرکت نیرو گستر رومینا در نظر دارد جهت تکمیل کادر انسانی خود افرادی با مشخصات زیر استخدام نماید .
بدیهی است کلیه افرادی که ثبت نام مینمایند باید در آزمونهای مربوطه شرکت و تاییدصلاحیت گردند.
رشته های مورد نیاز جهت داخل کشور
رشته های مورد نیاز جهت خارج از کشور