فیلتر جذب مواد آلاینده از خروجی اگزوز خودرها

این فیلتر بر انتهای راه خروجی هوا بر روی اگزوز نصب میگردد و با تجزیه و تحلیل اکترونیکی و عملکردهای شیمیایی که در درون فیلتر انجام میشود فیلتر قادر خواهد بود که آلاینده هایی را که همراه هوا از اگزوز خودرو در حال خارج شدن می باشد را جذب و هوایی پاک و سالم را از اگزوز به خارج و محیط بفرستد .
این فیلتر به مدت سه ماه بر روی اگزوز نصب خواهد بود و بعد از مدت زمان کارکرد سه ماهه باید تعویض گردد.